CREACIÓ DE LA NOVA SOCIETAT COMERCAILITZADORA TORRES ENERGIA, SL

La societat EMPRESA MUNICIPAL D’ENERGIA ELECTRICA DE TORRES DE SEGRE, SL ha desenvolupat fins a l’actualitat les activitats de DISTRIBUCIÓ i de COMERCIALITZACIÓ  i així es fa constar en l’objecte social art. 2 dels estatuts de l’empresa municipal.

Amb la modificació de la Llei del Sector elèctric, concretament en l’art. 12 de la Llei 24/2013 del Sector, s’obliga a totes les empreses dedicades a l’activitat elèctrica, a crear noves societats, on cada activitat, constitueixi l’objecte social principal de una societat, per la qual cosa, caldrà formalitzar una empresa per cada activitat del sector elèctric que es desenvolupi.

Per aquest motiu,el ple municipal de l’Ajuntament de Torres de Segre, reunit com a la Junta General de la EMEETDS, el passat 19 de Juliol va acordar el projecte d’escissió parcial de la EMPRESA MUNICIPAL D’ENERGIA ELECTRICA DE TORRES DE SEGRE.

Amb aquesta escissió, es separen les activitats de distribució i de comercialització que seran gestionades per dos empreses diferents.

La EMPRESA MUNICIPAL D’ENERGIA ELECTRICA TORRES DE SGERE, SL (EMEETDS) serà la que gestioni la DISTRIBUIDORA, mentre que la nova societat COMERCIALITZADORA TORRES ENERGIA, SL serà la que realitzi les funcions i gestions de COMERCIALITZADORA.

Aquesta separació d’activitats es realitza per imperatiu legal, i no ha de preocupar als nostres clients, ja que no els suposarà cap inconvenient.

 

CONSULTA EL PROJECTE D’ESCISSIÓ

CERTIFICAT JUNTA GENERAL 20190719

BOPLL número 143-20160727

BORME número 146-20190802

ESTATUTS COMERCIALITZADORA TORRES ENERGIA, SL