ACORD APROVACIÓ INICAL PRESSUPOST 2023 DE LA EMEETDS, SL

APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST 2023Per acord del Consell d’administració de la societat EMPRESA MUNICIPAL D’ENERGIA ELECTRCICA DE TORRES DE SEGRE, SL de data 28 de desembre de 2022 es va acordar per unanimitat aprovar iniclamnet la proposta de pressupost corresponent a l’any 2023.

Igualment es va acordar exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Torres de Segre i de la web oficial de la EMEETDS, SL www.emeetds.cat durant el termini de quinze dies hàbils, durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions.

S’adjunta certificat de l’acord:

APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST 2023