CONVOCATÒRIA I BASES EN EL MARC DEL PROCÉS D’ESTABILITZACIÓ D’OCUPACIÓ TEMPORAL

Per Resolució de Presidencia de data 22 de desembre de 2022 es va acordar aprovar la convocatòria i les bases que han de regir la selecció, mitjançant concurs de mèrits, torn lliure, de les places incloses en l’OPO per a l’estabilització publicada al BOP de Lleida núm.104 de 31/05/2022 i DOGC núm. 8679 de 31/05/2022, amb caràcter de personal laboral fix de l’EMPRESA MUNICIPAL D’ENERGIA ELECTRICA DE TORRES DE SEGRE, SL.

Al BOPLL número 248 de 29 de desembre de 2022 es va publicar la convocatòria i el text íntegre de les bases .

Amb data 30 de desembre de 2022 es va publicar al DOGC l’anunci de l’aporvació de les bses i convocatòria excepcional del procés d’estabilització de l’EMPRESA MUNICIPAL D’ENERGIA ELECTRICA DE TORRES DE SEGRE, SL

Es poden consultar els documents al següent enllaç:

BOPLL 248 29/12/2022

ANUNCI DOGC