Amb l’entrada en vigor del RD 1110/2007 de 24 d’agost i l’Ordre ITC 3860/2007 de 28 de desembre indiquen a les empreses distribuïdores elèctriques l’obligació de substituir els equips de mesura tradicionals per comptadors de telegestió a tots els subministraments inferiors a 15 kW.

Des de l’EMEETDS hem considerat que atenent al compliment d’aquesta obligació, es podria aprofitar aquesta obligació legal, per tal de facilitar una sèrie d’informació a l’abonat, que li ajudi a optimitzar la seva despesa elèctrica.

El consumidor amb l’equip de mesura completament integrat, podrà tenir més informació que li permetrà conèixer el seu perfil de consum elèctric, podent analitzar la tarifa que més li convingui, analitzar les avantatges de la tarida amb discriminació horària, quina és la potència més adient per al seu consum, detectar els electrodomèstics amb major consum, i tantes altres mesures que li permetran ser mes eficient en l’estalvi de la seva factura, amb el conseqüent estalvi econòmic.

Els equips de mesura digitals instal·lats, també fan la funció de regulació de la potència contractada. Per aquest motiu, en cas que es demandi més potencia de la contractada, el vostre equip de mesura es desconnectarà, deixant el vostre subministre sense llum.

Per tal de poder retornar el subministre caldrà fer els següents passos:

  1. Desendollar alguns dels Electrodomésticos que teníeu funcionant.
  2. Baixar l’interruptor general del vostre subminsitre
  3. Esperar uns 3 segons amb l’interruptor abaixat.
  4. Passats aquest segons, apujar-lo de nou.
Reconnexió subministre - Pas 1
Reconnexió subministre - Pas 2
Reconnexió subministre - Pas 3

Equips de mesura

Existeixen diferents equips per a mesurar el consum eléctric generat en cada suministre. A continuació pot veure un llistat d'equips que utilitzem a EMEETDS.