1 .- Introducció

El present avís legal conté les normes d’ús del portal www.emeetds.cat EMPRESA MUNICIPAL D’ENERGIA ELECTRICA DE TORRES DE SEGRE com a titular d’aquests, posa a disposició dels usuaris d’Internet.

L’accés i/o utilització del portal li atribueix la condició d’usuari d’aquest i suposa la plena acceptació d’aquestes condicions generals, que són aplicables sense perjudici de les condicions particulars o especials que, si escau, s’estableixin. Si no accepta aquestes condicions d’ús, s’ha d’abstenir d’accedir i/o utilitzar el portal.

2 .- Identitat del titular del lloc web

En compliment del deure d’informació establert en l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s’informa de les dades identificatives de l’entitat:

– Denominació: EMPRESA MUNICIPAL D’ENERGIA ELECTRICA TORRES DE SEGRE
– Domicili social: carrer Vall, 2 PB_ Torres de Segre (Lleida)
– CIF:  B25460494
– Telèfon: 973.79.28.28
– Correu electrònic:  info@emeetds.cat

3 .- Els usuaris

Encara que l’accés i/o utilització del portal no exigeix el registre dels usuaris, és possible que la utilització d’alguns serveis es condicioni a emplenar prèviament un formulari de registre i a l’ús d’una clau d’accés -codi d’usuari (login) i contrasenya (password)-, que rebrà després d’haver completat el procés de registre.

En relació amb el procés de registre i a les dades que se li demanen, l’usuari està obligat a facilitar i mantenir la informació de forma veraç, exacta, actualitzada i completa sobre la seva identitat, havent de comunicar qualsevol modificació a la EMPRESA MUNICIPAL D’ENERGIA ELECTRICA DE TORRES DE SEGRE, SL mitjançant el formulari accessible des de la pàgina web www.emeetds.cat, sent l’usuari responsable de l’ús d’aquest. A més es compromet a fer un ús diligent de les claus d’accés, a no posar-les a disposició de tercers, i a comunicar-ne a la EMPRESA MUNICIPAL D’ENERGIA ELECTRICA DE TORRES DE SEGRE, SL la pèrdua o robatori i el possible accés que en pugui fer un tercer.

4 .- Propietat intel·lectual i industrial

Aquest lloc web és propietat de la EMPRESA MUNICIPAL D’ENERGIA ELECTRICA DE TORRES DE SEGRE, SL.

L’usuari reconeix que la EMPRESA MUNICIPAL D’ENERGIA ELECTRICA DE TORRES DE SEGRE, SL és titular exclusiva o té la corresponent llicència dels continguts d’aquesta pàgina web, és a dir, i a títol merament enunciatiu, sobre els textos, missatges, fotografies, dissenys, música, logotips, codi font, gràfics, imatges, dibuixos, àudio, vídeo, programes informàtics, productes multimèdia, el “look-and-feel”, les marques, els noms comercials i altres signes distintius que hi apareixen.

L’accés per l’usuari a aquesta pàgina web no implica cap tipus de renúncia, transmissió, cessió total o parcial o llicència d’aquests drets de propietat intel·lectual i industrial, ni confereix cap dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució, comunicació pública sense la prèvia i expressa autorització per escrit dels respectius titulars d’aquests drets.

S’autoritza l’usuari a accedir, visualitzar, imprimir, descarregar i emmagatzemar els continguts i/o els elements inserits en el lloc web exclusivament per al seu ús personal, privat i no lucratiu, això és, sense finalitats comercials, sempre que es mantingui la indicació sobre l’origen d’aquests i el símbol del copyright i/o notes de propietat industrial dels seus titulars.

L’usuari es compromet a no suprimir o alterar les mencions com a copyright, ©, ® i TM que apareixen a la pàgina Web, en qualsevol dels materials que conté, en qualsevol dels seus serveis o informació obtinguts a través d’aquests, amb la finalitat d’assegurar la protecció d’aquests drets.

L’enviament de qualsevol tipus d’informació al portal (fet que inclou els drets d’imatges de les persones físiques), a través del correu electrònic de la EMPRESA MUNICIPAL D’ENERGIA ELECTRICA DE TORRES DE SEGRE, SL, de formularis o per qualsevol altre mitjà, implica per aquest simple fet que l’usuari presta el consentiment exprés i per tant atorga a la EMPRESA MUNICIPAL D’ENERGIA ELECTRICA DE TORRES DE SEGRE, SL una llicència gratuïta, amb caràcter no exclusiu, irrevocable, mundial, per a totes les llengües del món i per tot el temps que permeti la legislació vigent de tots els drets d’explotació sobre la citada informació per tal que la EMPRESA MUNICIPAL D’ENERGIA ELECTRICA DE TORRES DE SEGRE, SL pugui utilitzar-la per a qualsevol finalitat, incloent-hi, amb caràcter enumeratiu i no limitatiu, la reproducció (per qualsevol sistema gràfic, mecànic, electrònic, reprogràfic, digital o de qualsevol altra índole), la comunicació pública, la posada a disposició, la distribució (en qualsevol format o suport), la transformació, l’adaptació, la traducció a qualsevol llengua, la divulgació, el rebuig o eliminació de la informació, l’edició, la incorporació a bases de dades, l’explotació comercial per a totes les modalitats d’explotació i mitjans de difusió, en qualsevol format o tecnologia actualment coneguda o que es pugui conèixer en el futur, en tot o en part, de tals informacions per la EMPRESA MUNICIPAL D’ENERGIA ELECTRICA DE TORRES DE SEGRE, SL o per tercers, llicència que permetrà l’autorització per incorporar i comercialitzar aquests continguts en suports com CD-ROM, DVD, Internet, paper o altres formats. Igualment, l’usuari atorga el dret a transmetre, cedir o subllicenciar aquests drets a tercers.

L’usuari manifesta que té l’autoria o la corresponent llicència sobre la informació, que no hi ha cap tipus de restricció o limitació legal sobre aquesta i també que es fa responsable que les informacions remeses no infringeixin drets de tercers ni vulneren cap norma, que no es tracta d’informació confidencial. També s’obliga a mantenir la EMPRESA MUNICIPAL D’ENERGIA ELECTRICA DE TORRES DE SEGRE, SL indemne i lliure de tota responsabilitat que pogués derivar de l’exercici d’accions judicials o no, que tinguessin la seva causa en la transgressió dels drets de tercers o de la legislació vigent.

5 .- Protecció de dades personals

Per utilitzar o tenir accés a algun dels continguts i/o serveis del portal, la EMPRESA MUNICIPAL D’ENERGIA ELECTRICA DE TORRES DE SEGRE, SL podrà demanar l’ompliment de formularis que impliquen el tractament de dades de caràcter personal.

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reglament de Desenvolupament d’aquesta llei aprovat mitjançant Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, la EMPRESA MUNICIPAL D’ENERGIA ELECTRICA DE TORRES DE SEGRE, SL l’informa que les dades personals que ens comuniqui en aquest acte, inclosa la seva adreça electrònica i aquelles dades sobre els quals tingui accés com a conseqüència de la navegació, dels correus electrònics o dels que es poguessin derivar de la relació establerta amb l’usuari, fins i tot després de la seva finalització, seran tractades per la EMPRESA MUNICIPAL D’ENERGIA ELECTRICA DE TORRES DE SEGRE, SL.

La recollida de les dades personals té com a finalitat el tractament de les derivades de la gestió dels continguts i publicacions de la plana web EMPRESA MUNICIPAL D’ENERGIA ELECTRICA DE TORRES DE SEGRE, SL www.emeetds.cat i altres dominis de la DIPUTACIÓ DE LLEIDA, així com el manteniment de la relació establerta entre tots dos, la seva execució, gestió, administració, prestació, ampliació i millora.

L’usuari declara que tota la informació que subministra és veraç, exacta, i completa i es compromet a mantenir-la actualitzada i a comunicar-ne tots els canvis. En aquells supòsits en què l’usuari facilités dades personals d’altres persones físiques, assumeix l’obligació d’observar, respecte a aquestes, les exigències derivades de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre (LOPD), específicament, dels deures d’informació i de sol·licitud del consentiment a les persones titulars de les dades personals que li concerneixen per al seu tractament.

Mitjançant l’ompliment del formulari de registre i la seva acceptació per mitjà del clic del botó i amb la remissió de qualsevol informació a través de qualsevol tipus de formularis electrònics o per correu electrònic, fax, sms, etc. l’usuari manifesta expressa i inequívocament el seu consentiment perquè les dades de caràcter personal subministrades, siguin incorporades al fitxer corresponent i tractades amb les finalitats descrites.

Tot i que la EMPRESA MUNICIPAL D’ENERGIA ELECTRICA DE TORRES DE SEGRE, SL ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Els usuaris que hagin facilitat les seves dades podran adreçar-se a la EMPRESA MUNICIPAL D’ENERGIA ELECTRICA DE TORRES DE SEGRE, SL per exercitar els drets els d’accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició de l’ús i cessió de les dades, així com el dret de revocar el consentiment prestat, drets que podran ser exercitats per l’usuari o, si escau, per qui el representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada, dirigida a EMPRESA MUNICIPAL D’ENERGIA ELECTRICA DE TORRES DE SEGRE, SL c/ Vall, 2 PB (25170) Torres de Segre - Lleida. La sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l’usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del document d’identitat o passaport, i contingut concret del dret exercitat.

6 .- Ús de cookies (galetes)

Pel que fa a l’ús de cookies, la EMPRESA MUNICIPAL D’ENERGIA ELECTRICA DE TORRES DE SEGRE, SL informa l’usuari que quan navega per les diferents pantalles i pàgines d’aquest lloc Web i en certs supòsits, es poden utilitzar cookies. La cookie és un petit arxiu de text que el servidor pot guardar en el disc dur d’un equip per emmagatzemar algun tipus d’informació sobre l’usuari. La cookie només pot ser llegida pel lloc web que el va enviar a l’equip. No és un fitxer executable ni pot propagar ni contenir un virus. La EMPRESA MUNICIPAL D’ENERGIA ELECTRICA DE TORRES DE SEGRE, SL utilitza aquestes dades amb la finalitat última de millorar els seus serveis. La informació que s’emmagatzema mitjançant aquest mecanisme permet reconèixer a l’usuari en les seves diferents visites al lloc web, a més de facilitar informació sobre la data o hora de la visita, mesurar alguns paràmetres del trànsit dins del propi lloc web i estimar el nombre de visites realitzades, fet que permet a la EMPRESA MUNICIPAL D’ENERGIA ELECTRICA DE TORRES DE SEGRE, SL informar, enfocar i reajustar els serveis que ofereix de la forma més efectiva. Les cookies utilitzades són emmagatzemades al disc dur de l’usuari però no permeten llegir-hi les dades contingudes, ni llegir els arxius cookies creats per altres proveïdors. Les cookies utilitzades no són invasives ni nocives, i es poden desactivar mitjançant l’opció corresponent que figura en el navegador.

7 .- Llei de Serveis de la Societat de la Informació

La EMPRESA MUNICIPAL D’ENERGIA ELECTRICA DE TORRES DE SEGRE, SL posa a disposició dels usuaris “links” a efectes purament informatius, però sense que la EMPRESA MUNICIPAL D’ENERGIA ELECTRICA DE TORRES DE SEGRE, SL conegui, controli, avali o recomani els continguts, productes o serveis facilitats pels llocs web als quals s’estableixen enllaços.

Per això la EMPRESA MUNICIPAL D’ENERGIA ELECTRICA DE TORRES DE SEGRE, SL no assumeix cap responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web a la qual s’estableix un enllaç des d’aquest lloc web.

Qualsevol persona que vulgui incloure dins de la seva pàgina web un enllaç o link cap al lloc web de la EMPRESA MUNICIPAL D’ENERGIA ELECTRICA DE TORRES DE SEGRE, SL haurà de complir les condicions següents:

  1. No es realitzaran amb l’enllaç, manifestacions o indicacions falses, incorrectes o denigrants, ni contràries a la llei, la moral o els bons costums, sobre la EMPRESA MUNICIPAL D’ENERGIA ELECTRICA DE TORRES DE SEGRE, SL.
  2. No s’autoritzen enllaços des de pàgines que continguin continguts il·lícits o il·legals, manifestacions racistes, degradants, etc.
  3. L’establiment del link no suposa que entre la EMPRESA MUNICIPAL D’ENERGIA ELECTRICA DE TORRES DE SEGRE, SL i el titular de la pàgina web en què s’estableixi hi hagi cap tipus de vincle o de relació jurídica.
  4. La EMPRESA MUNICIPAL D’ENERGIA ELECTRICA DE TORRES DE SEGRE, SL no serà responsable dels continguts o serveis oferts a la web des de la qual es fa el link.

8.- Responsabilitat

L’usuari accepta que l’ús del portal, dels continguts i/o dels serveis es du a terme sota la seva única i exclusiva responsabilitat i que la EMPRESA MUNICIPAL D’ENERGIA ELECTRICA DE TORRES DE SEGRE, SL no garanteix que la informació sigui exacta, completa i actualitzada, ni tampoc la disponibilitat i continuïtat del funcionament d’aquest, ni dels continguts i/o serveis que s’incorporen, ni controla ni garanteix l’absència de virus ni d’altres elements que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats al seu sistema informàtic.

La EMPRESA MUNICIPAL D’ENERGIA ELECTRICA DE TORRES DE SEGRE, SL exclou, amb tota l’extensió permesa per l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del portal i dels continguts i/o serveis que s’incorporen.

9 .- Interrupció, suspensió i cancel·lació

La EMPRESA MUNICIPAL D’ENERGIA ELECTRICA DE TORRES DE SEGRE, SL realitzarà tots els esforços raonables per garantir l’accessibilitat i disponibilitat del portal durant tots els dies de l’any. No obstant això, es reserva el dret a alterar, eliminar, interrompre, suspendre i/o cancel·lar l’accés, els serveis i/o els continguts del portal sense necessitat de preavís i en qualsevol moment.

10 .- Llei aplicable i jurisdicció

Les presents condicions generals s’interpretaran i regiran de conformitat amb la legislació espanyola, a la qual ambdues parts se sotmeten de forma expressa. Si la normativa possibilita que les parts puguin renunciar al seu fur i sotmetre’s a un altre, la EMPRESA MUNICIPAL D’ENERGIA ELECTRICA DE TORRES DE SEGRE, SL i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Lleida.